STATUT

Statut Koła Nauk Psychologicznych ANIMA

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Koło używa nazwy: „Koło Nauk Psychologicznych "ANIMA" przy Instytucie

Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego" lub jej skrótów: ANIMA albo KNP ANIMA.

§ 2. Siedzibą Koła jest Gdańsk. Koło działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego

realizowania swych celów Koło może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej

§ 3. Koło działa przy Instytucie Psychologii UG.

§ 4. Zrzeszanie się:

1. Koło jest zrzeszeniem studentów opartym na zasadach dobrowolności i samorządności.

2. Koło może przystępować do krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub

podobnym profilu działania. O przystąpieniu do tych organizacji albo wystąpieniu z nich decyduje

Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy

uprawnionych do głosowania.

§ 5. Emblematy Koła:

1. Koło może używać znaku graficznego, wyróżniającego je wśród innych organizacji, zwanego

dalej Logotypem.

2. Znak ten podlega ochronie. Wzór Logotypu określony jest w załączniku do Statutu.

3. Koło używa pieczęci według wzorów ustalonych przez Prezydium, które omówiono dokładnie

w poszczególnych załącznikach do Statutu.

§ 6. Czas działania Koła jest nieokreślony.

§ 7. Opiekun Koła:

1. Opiekunem Koła może być pracownik naukowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Opiekun Koła działa jako organ doradczy i wspomagający, reprezentuje on Koło wobec kadry

naukowej Instytutu Psychologii oraz administracji Uczelni.

3. Opiekun Koła ma prawo uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z prawem

głosu tak jak Członek Koła.

4. Opiekun Koła ma prawo występowania do Prezesa Koła z wnioskiem o zwołanie Walnego

Zgromadzenia Członków.

§ 8. Patron Sekcji Koła:

1. Patronem Sekcji Koła może być pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego.

2. Patron wspiera merytorycznie działalność Sekcji Koła.

3. Patron Sekcji Koła ma prawo uczestniczyć w zebraniach Sekcji Koła oraz na obradach Walnego

Zgromadzenia Członków.

4. Patron Sekcji Koła jest wybierany w drodze głosowania przez członków Sekcji Koła, a potem

zatwierdzany przez Prezydium.

 

Rozdział 2

Cele i Zadania Koła

§ 9. Celami Koła są:

1) rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,

2) prowadzenie w ramach i pod kierownictwem Uczelni prac naukowo-badawczych w celu

wyrobienia samodzielności badawczej i dogłębnego opanowania wiedzy psychologicznej przez

3) promowanie swej Uczelni,

4) rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów,

5) rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej,

6) rozwijanie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych członków Koła.

§ 10. Cele, o których mowa w § 9 realizowane są poprzez:

1) samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie posiedzeń naukowych

i dyskusyjnych,

2) przygotowywanie odczytów, wykładów, warsztatów oraz konferencji naukowych

i dydaktycznych itp.,

3) wyjazdy na krajowe i zagraniczne seminaria, konferencje, organizowanie i udział w obozach

naukowych,

4) prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej,

5) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi,

uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym, prezentowanie osiągnięć

własnych Koła oraz Uczelni,

6) tworzenie Grup Projektowych do wykonywania określonych zadań,

7) rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i podmiotami prowadzącymi działalność

gospodarczą,

8) prowadzenie szkoleń i kurów dla studentów i przedsiębiorców w zakresie szeroko pojmowanej

psychologii,

9) poparcie dla kreatywnych przedsięwzięć studenckich zgodnych ze statutem Koła,

10) inne formy działalności społecznej, zgodne z założeniami tego Statutu.

§ 11. Realizując swoje statutowe cele Koło w szczególności opiera się na społecznej pracy swoich

 

Rozdział 3

Członkowie Koła

§ 12.Członkiem może być student Uniwersytetu Gdańskiego, niezależnie od formy studiów, który

popiera cele Koła oraz deklaruje uczestnictwo w realizacji tych celów.

§ 13. Nabycie członkostwa.

1. O przyjęciu danej osoby w poczet Członków Koła decyduje Prezydium w formie uchwały, na

pisemny wniosek zainteresowanego,

2. Od odmowy przyjęcia w poczet Członków zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się

w ciągu 30 dni do Walnego Zgromadzenia Członków, którego uchwała jest w tym przedmiocie

ostateczna.

§ 14. Członek Koła ma prawo:

1) wybierania i bycia wybieranym do władz Koła,

2) uczestniczenia w pracach projektów prowadzonych przez Koło i we wszystkich

przedsięwzięciach Koła,

3) należenie do jednej lub więcej Sekcji Koła,

4) zgłaszania wniosków i zapytań do władz Koła we wszystkich sprawach dotyczących Koła,

5) korzystania z wszelkich pomocy naukowych oraz urządzeń będących własnością Koła, które

zostały pozostawione do dyspozycji członków Koła,

6) składania pisemnych wniosków do Prezesa Koła,

7) odwoływania się od decyzji Prezydium Koła do Walnego Zgromadzenia Członków, którego

decyzje w sprawach odwołań są ostateczne;

§ 15. Członek Koła jest zobowiązany:

1) brać czynny udział w pracach Koła,

2) przestrzegać postanowień Statutu Koła i innych uchwał władz Koła,

3) dbać o dobre imię Koła oraz popularyzować jego ideę,

4) uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków.

5) stosować się do bieżącego programu działalności Koła.

§ 16. Utrata członkostwa następuje w przypadku:

1) złożenia do Prezydium pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa,

2) utraty praw studenckich bez uzyskania dyplomu,

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych Walnych Zgromadzeniach Członków

4) wykluczenia z Koła – w drodze uchwały Prezydium z powodu prowadzenia działalności

sprzecznej ze Statutem, lub innymi uchwałami władz Koła, narażania dobrego imienia Koła lub

długotrwałego niewywiązywania się z przyjętych wobec Koła zobowiązań.

§ 17. Promowanie Członków Koła.

1. Promowanie i wspieranie przez Koło działań podejmowanych przez Członka Koła poza jego

obrębem odbywa się na podstawie aktywności Członka w Grupie Projektowej lub Sekcji Koła,

udokumentowanej raportami Koordynatora Grupy Projektowej lub Przewodniczącego Sekcji Koła

składanymi do Prezydium.

2. Osoba starająca się o wsparcie Koła ma obowiązek złożyć pisemny wniosek na ręce Prezydium.

3. Do działań, które mogą być promowane i wspierane przez Koło zalicza się:

a) udział w stażach,

b) udział w konferencjach naukowych wymagających dofinansowania,

c) wszelkie przedsięwzięcia wymagające wystawienia opinii o aktywności członka w ramach Koła

lub wymagających innej formy wsparcia ze strony Koła.

4) Decyzja o udzieleniu wsparcia jest podejmowana przez Prezydium.

 

Rozdział 4

Władze Koła

§ 18. Władzami Koła są:

1) Prezydium,

2) Walne Zgromadzenie Członków,

I PREZYDIUM.

§ 19. Prezydium jest organem wykonawczym Koła, koordynuje jego bieżącą działalność i

jednocześnie reprezentuje je wobec osób trzecich.

§ 20. Do kompetencji Prezydium należy w szczególności:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

2) prowadzenia gospodarki finansowej Koła,

3) przyjmowanie nowych członków Koła,

4) wnioskowanie o tworzenie Sekcji Koła do Walnego Zgromadzenia Członków,

5) usuwanie Członka Koła z Sekcji na wniosek Przewodniczącego Sekcji;

7) zatwierdzanie Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Sekcji;

§ 21. Prezydium podejmuje decyzje niezastrzeżone dla innych organów Koła. Uchwały zapadają

większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków. W przypadku

równowagi głosów decyduje głos Prezesa.

§ 22. W skład Prezydium wchodzi 5 członków:

2) Zastępca Prezesa ds. Finansowych,

3) Sekretarz.

4) Członek Prezydium ds. PR.

5) Członek Prezydium ds. HR.

§ 23. Powoływanie członków Prezydium.

1. Prezes wybierany jest bezwzględną większością głosów Walnego Zgromadzenia Członków w

obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w głosowaniu tajnym..

2. Uprawnieni do kandydowania są Członkowie Prezydium oraz Członkowie

Koła, zgłaszający pisemną kandydaturę na Walnym Zgromadzeniu Członków, zaakceptowani

zwykłą większością głosów Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganego Statutem poparcia, wyboru dokonuje się

spośród dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.

4. Pozostałych kandydatów na członków Prezydium powołuje Prezes. Są oni wybierani przez

Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej

połowy uprawnionych do głosowania w drodze odrębnych uchwał. W przypadku nie zatwierdzenia

kandydata przez Walne Zgromadzenie Członków, Prezes ma prawo wyznaczyć kolejnego

5. Ostatnie w danym roku kalendarzowym Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w

§ 24. Kadencja Prezydium trwa jeden rok kalendarzowy i kończy się z chwilą wyboru nowego

Prezydium.

§ 25. Odwołanie Prezydium.

1. Z uzasadnionego powodu Walne Zgromadzenie Członków może odwołać członków Prezydium

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania,

niezwłocznie dokonując wyboru nowego Prezesa, który podaje skład nowego Prezydium.

2. Kadencja tak wybranego Prezydium kończy się z upływem roku kalendarzowego.

§ 26. Do obowiązków i kompetencji Prezesa należy:

1) reprezentowanie Koła na zewnątrz,

2) rozstrzyganie spraw merytorycznych między członkami Koła,

3) koordynacja działalności Sekcji Koła,

4) kierowanie pracami Koła,

5) dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Koła,

6) kontrola przestrzegania Statutu.

7) odwoływanie w przypadku prowadzenia działalności sprzecznej ze Statutem, lub innymi

uchwałami władz Koła, narażenia dobrego imienia Koła lub długotrwałego niewywiązywania się z

przyjętych wobec Koła zobowiązań członków Prezydium.

§ 27. Do obowiązków i kompetencji Zastępcy Prezesa ds. Finansowych:

1) wnioskowanie w sprawach finansowych do Prezydium;

2) tworzenie projektów budżetów przedsięwzięć,

3) współpraca z Sekcjami Koła.

§ 28. Do obowiązków i kompetencji Sekretarza należy:

1) sporządzanie protokołu zebrań Walnego Zgromadzenia Członków,

2) protokołowanie uchwał Prezydium,

3) prowadzenie korespondencji

4) prowadzenie biblioteczki Koła

5) wypisywanie zaświadczeń dotyczących działalności w Kole

§ 29. Do obowiązków i kompetencji Członka Prezydium ds. PR należy:

1) dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Koła,

2) prowadzenie serwisu informacyjnego w postaci witryny internetowej,

3) tworzenie materiałów promujących Koło,

§ 30. Do obowiązków i kompetencji Członka Prezydium ds. HR należy:

1) dbanie o integrację Członków Koła,

2) pełnienie funkcji mediacyjnej

3) przygotowywanie akcji rekrutacyjnych.

§ 31. Mandat członka Prezydium wygasa z chwilą:

1) złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji,

2) upływu kadencji,

3) utraty członkostwa,

4) odwołania członka.

5) odwołania Prezydium zgodnie z § 25.

§ 32. W przypadku złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w Prezydium lub

odwołania członka Prezydium w czynnościach przez Prezesa, stosownie do § 23 Prezes nominuje

kandydata, którego powołuje najbliższe, zwołane w trybie natychmiastowym, Walne Zgromadzenie

Członków w drodze uchwały.

II WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKOW.

§ 33. Walne Zgromadzenie Członków tworzą wszyscy Członkowie Koła i jest ono najwyższą

władzą Koła.

§ 34. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) zatwierdzanie kierunków działania Koła określonych przez Prezydium,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Prezydium,

3) podejmowanie uchwały w przedmiocie absolutorium dla Prezydium,

4) powoływanie i odwoływanie Prezesa,

5) uchwalanie uchwał zgłaszanych zgodnie z §38,

6) uchwalanie i zmienianie Statutu Koła,

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium Koła wniesionych przez członków Koła,

8) powoływanie i rozwiązywanie Sekcji Koła,

9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Koła.

§ 35. Organizacja Walnego Zgromadzenia Członków

1. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co

najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania, a więc wszystkich Członków Koła.

2. Każdemu Członkowi Koła przysługuje jeden głos.

§ 36. Na Walnym Zgromadzeniu Prezydium ma obowiązek stawić się w składzie minimum dwóch

§ 37. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Prezydium Koła z inicjatywy własnej,

jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku kalendarzowym.

2. O miejscu i terminie zebrania Prezydium powiadamia uprawnionych do uczestnictwa w obradach

co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem obrad.

§ 38. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje:

1) Prezesowi,

2) co najmniej 2 Członkom Prezydium,

3) zwykłej większości Członków Koła zrzeszonych w jednej Sekcji.

 

Rozdział 5

Sekcje Koła

§ 39. Sekcja Koła jest jednostką funkcjonalną Koła realizującą zgodne ze statutem wybrane formy

działalności.

§ 40. Tworzenie Sekcji:

1. Sekcje Koła powstają na pisemny wniosek Prezydium, zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie

Członków, określający: formę działalności, cel, sposoby działania.

2. Przewodniczący i dwóch Zastępców Przewodniczącego Sekcji są wybierani w drodze głosowania

przez członków Sekcji, następnie zatwierdzani przez Prezydium;

3. Przyjęcie do Sekcji Koła odbywa się na pisemny lub ustny wniosek skierowany do

Przewodniczącego Sekcji.

4. Sekcja Koła może zostać rozwiązana przez Walne Zgromadzenie Członków na pisemny wniosek

Prezydium.

5. Sekcja Koła może posiadać kilku patronów, o których mowa w § 8.

§ 41. Przewodniczący Sekcji Koła ma obowiązek:

1) realizować w sposób systematyczny cele Sekcji,

2) gospodarować środkami finansowymi Sekcji Koła,

3) raz w miesiącu przedstawić Prezydium raport z działalności Sekcji Koła, z wyszczególnieniem

aktywności podejmowanych przez poszczególnych Członków Sekcji Koła,

4) koordynować pracę Grup Projektowych realizowanych w ramach Sekcji Koła,

5) prowadzić listę obecności członków Sekcji Koła podczas zebrań i przedstawić ją do wglądu dla

Prezydium,

6) w przypadku 3 kolejnych nieobecności członka na zebraniach Sekcji Koła, Przewodniczący

Sekcji ma prawo złożyć wniosek do Prezydium o usunięcie członka z Sekcji.

§ 42. Zastępcy Przewodniczącego Sekcji Koła mają obowiązki:

1) realizować w sposób systematyczny cele Sekcji.

2) wspierać Przewodniczącego w kierowaniu pracami Sekcji Koła;

§ 43. Członkowie Sekcji Koła mają obowiązek:

1) współpracować z Przewodniczącym i Zastępcami Przewodniczącego Sekcji Koła;

2) realizować założenia i cele Sekcji Koła,

3) uczestniczyć w zebraniach Sekcji Koła.

§ 44. Członkowie Sekcji Koła mają prawo zgłaszać wnioski o przekształcenie założeń projektów

i/lub sposobów ich realizacji. Dla zatwierdzenia zgłaszanych wniosków wymagana jest zwykła

większość głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Sekcji Koła.

§ 45. Fundusze na realizację projektów przyznawane są przez Prezydium, po zapoznaniu się i

rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie. Otrzymane środki mogą być przeznaczone tylko na

realizację zgłoszonych celów Sekcji Koła.

 

Rozdział 6

Finanse Koła

§ 46. Wszelkie potrzeby są finansowane ze środków otrzymanych od Uniwersytetu Gdańskiego, w

szczególności są to:

1) darowizny,

5) wpływy z ofiarności publicznej,

 

Rozdział 7

Przepisy Końcowe

§ 47. Zmiana Statutu następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia członków podjętej

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 48. Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków

podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do

głosowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *